Skip to main content

Rachunek emerytalny MBS-IKE

Korzyści

Zapewnij sobie dostatnią przyszłość dzięki rachunkowi MBS-IKE

Rachunek MBS-IKE to idealne rozwiązanie dla Klientów, którzy już teraz myślą o zabezpieczeniu swojej przyszłości na emeryturze.
Indywidualne Konto Emerytalne MBS-IKE daje możliwość długoterminowego odkładania pieniędzy, a dzięki zwolnieniu zysków z IKE z podatku dochodowego, tzw. „podatku Belki”, pozwala osiągnąć wyższy zysk niż z innych form oszczędzania.

Wybierając Rachunek MBS-IKE zyskujesz:

  • zabezpieczenie przyszłości – wyższą emeryturę, dzięki długoterminowemu oszczędzaniu,
  • wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału niż np. z lokaty terminowej – dzięki zwolnieniu zysków z IKE z podatku dochodowego (tzw. podatku Belki) Posiadacz IKE osiąga wyższy zysk niż z innych form oszczędzania,
  • elastyczność - nie ma obowiązku dokonywania regularnych wpłat, częstotliwość wpłat zależy jedynie od możliwości finansowych oszczędzającego,
  • zwolnienie z podatku od spadku - środki zgromadzone na IKE zwolnione są z podatku spadkowego.

W 2024 r. roczny limit wpłat na IKE wynosi 23 472 zł.

 

 

Przydatne dokumenty:

 

Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankch nie posiada strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Zatem tworząc produkt emerytalny (MBS-IKE)  Bank nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju.

Informacja, wynikająca z wymogu określonego w art 6 ust. 1 SFDR, dla klientów zainteresowanych otwarciem rachunku oszczędnościowego MBS-IKE w MBS Banku.

Dnia 29 grudnia 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („Sustainable Finance Disclosure Regulation”), zwane dalej: Rozporządzeniem SFDR, którego celem jest zwiększenie przejrzystości w odniesieniu do sposobu wprowadzania do działalności przez uczestników rynku finansowego i doradców finansowych ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w ich decyzjach inwestycyjnych oraz doradztwie inwestycyjnym lub ubezpieczeniowym. Zgodnie z art. 2 pkt 22) Rozporządzenia SFDR przez ryzyka dla zrównoważonego rozwoju należy rozumieć sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Wymogi określone w Rozporządzeniu SFDR nałożone zostały na uczestników rynku finansowego, do których zaliczany jest m.in. twórca produktu emerytalnego, oferujący produkt emerytalny oraz na doradców finansowych świadczących usługi doradztwa ubezpieczeniowego lub inwestycyjnego. W związku z tym, iż w ofercie Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach (zwanego dalej: Bankiem) znajduje się produkt - rachunek oszczędnościowy MBS-IKE, stanowiący produkt emerytalny w rozumieniu art. 2  pkt 8) Rozporządzenia SFDR, Bank należy uznać za uczestnika rynku finansowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 lit. d) Rozporządzenia SFDR i tym samym zobowiązany jest do dokonania stosownych ujawnień w zakresie oferowanego produktu finansowego MBS-IKE wynikających z Rozporządzenia SFDR.
Mając na uwadze powyższe informujemy, że MBS-IKE jest wyodrębnionym rachunkiem oszczędnościowym, nie będącym rachunkiem płatniczym, prowadzonym przez Bank, na którym gromadzone są środki pieniężne klienta, stąd też produkt ten nie wprowadza ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, o którym mowa w art. 2 pkt 22) Rozporządzenia SFDR, w związku z tym nie ma ono wpływu na zwrot z tytułu produktu finansowego.
Bank  tworząc MBS-IKE nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju, które stosowanie do art. 2 pkt 24) Rozporządzenia SFDR oznaczają kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu, albowiem nie jest to produkt finansowy mający na celu zrównoważone inwestycje w działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt 17) Rozporządzenia SFDR.