Skip to main content

Zarządzanie konfliktem interesów

Informacja o zarządzaniu konfliktem interesów w Mazowieckim Banku Spółdzielczym w Łomiankach

W Banku została przyjęta „Polityka przeciwdziałania i zarządzania konfliktami interesów w Mazowieckim Banku Spółdzielczym w Łomiankach” (dalej jako „Polityka”), która określa zasady identyfikacji, zarządzania oraz zapobiegania konfliktom interesów, a także zasady wyłączania z procesu decyzyjnego członka organu zarządzającego/ nadzorującego Banku, w przypadku zaistnienia konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia.

Celem Polityki jest zapobieganie niekorzystnym zjawiskom powodowanym konfliktem interesów i przestrzegania standardu postępowania, a także zapobieganie naruszeniu prawa i regulacji nadzorczych.

W Banku zarządzanie konfliktem interesów realizowane jest przez:

  1. właściwą organizację i prawidłowe funkcjonowanie organów Banku;
  2. odpowiednie działania organizacyjne, podział zadań i odpowiedzialności oraz tworzenie barier informacyjnych zapobiegających konfliktowi interesów;
  3. stosowanie szczególnych zasad zawierania transakcji z podmiotami powiązanymi kapitałowo lub organizacyjnie z członkami organów Banku oraz osobami zajmującymi stanowiska kierownicze w Banku;
  4. dbałość o zapisy w regulacjach wewnętrznych, zapewniające zgodność z zasadami niniejszej Polityki;
  5. nadzór organów Banku nad przestrzeganiem zasad określonych w niniejszej Polityce;
  6. promowanie zasad transparentności, odpowiedzialności i uczciwości oraz aktywnej postawy w promowaniu biznesu opartego na przestrzeganiu wartości etycznych przez osoby kierujące w Banku pracą innych osób, na wszystkich szczeblach zarządzania;
  7. zapewnienie anonimowych kanałów przekazywania informacji o naruszeniach oraz szkolenia dla pracowników m.in. z zakresu zasad przeciwdziałania i zarządzania konfliktem interesów.