Zapraszamy na Zebranie Grupy Członkowskiej Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach

Zarząd Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach, na podstawie § 37ust. 6 i 7 Statutu Banku oraz na podstawie art.2 b ust.3, ust.4 i ust.5 Ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających( Dz.U. z 2021 r. poz.102), zwołuje Zebrania Grup Członkowskich.

Zebrania odbędą się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telekonferencja).

Zebrania odbędą się w siedzibie Centrali Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach, Łomianki, ul. Szpitalna 8, sala konferencyjna I piętro, z ograniczeniem udziału do 2 (dwóch) osób uczestniczących w posiedzeniu bezpośrednio (Przewodniczącego i Sekretarza), przy zdalnym uczestnictwie pozostałych osób.

Harmonogram Zebrań Grup Członkowskich
26 kwietnia 2021 roku, godz. 15:00
Grupa II obejmująca Członków zamieszkałych lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie powiatu nowodworskiego.
Grupa III obejmująca Członków zamieszkałych lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie powiatu płońskiego.
Rekomendowana kandydatura na Przewodniczącego Zebrania – Pan Jan Zajączkowski, na Sekretarza Zebrania – Pan Lech Borzęcki.

27 kwietnia 2021 roku, godz. 15:00
Grupa I obejmująca Członków zamieszkałych lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie powiatu warszawskiego zachodniego, miasta Warszawy oraz na obszarze Polski, z wyłączeniem powiatu płońskiego i nowodworskiego.
Rekomendowana kandydatura na Przewodniczącego Zebrania – Pani Jolanta Szewczyk, na Sekretarza Zebrania – Pan Lech Łapiedon.

Porządek obrad Zebrania Grupy Członkowskiej

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
 4. Przyjęcie Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej.
 5. Przedłożenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności za 2020 rok w tym z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz z wykonania wniosków z poprzedniego
 6. Zebrania Grupy Członkowskiej .
 7. Rozpatrzenie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
 8. Przyjęcie zgłoszonych wniosków i opinii w w/w sprawach.
 9. Sprawy różne i zakończenie.

Prosimy o zapoznanie się z materiałami i dokumentami
będącymi przedmiotem obrad Zebrania Grupy Członkowskiej.

Zgodnie z § 8 ust. 3 załączonego Regulaminu Zebrania, Członek może w terminie trzech dni przed terminem Zebrania zgłosić wnioski i uwagi w sprawach objętych porządkiem obrad Zebrania.

Materiały i dokumenty będące przedmiotem obrad Zebrania Grupy Członkowskiej:

 • udostępnione zostały Członkom na stronie internetowej Banku - www.mbsbank.pl,
 • na życzenie Członka, zgłoszone uprzednio telefonicznie , udostępnione będą w formie papierowej w siedzibie Banku.

Serdecznie zapraszamy
do wzięcia udziału w Zebraniu Grupy Członkowskiej!