Skip to main content

Zebrania Grup Członkowskich

 Zarząd Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach,

na podstawie § 37 ust. 6 i 7 Statutu Banku

zwołuje Zebrania Grup Członkowskich

 

9 kwietnia 2024 roku, godz. 12:00

w siedzibie Urzędu Gminy Naruszewo, Naruszewo 12 A, sala konferencyjna II piętro

Grupa III obejmująca Członków zamieszkałych lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie powiatu płońskiego.

 

10 kwietnia 2024 roku, godz. 15:00

w siedzibie Urzędu Gminy w Czosnowie przy ul. Gminnej 6, sala konferencyjna I piętro

Grupa II obejmująca Członków zamieszkałych lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie powiatu nowodworskiego.

 

12 kwietnia 2024 roku, godz. 15:00

w siedzibie Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach przy ul. Szpitalnej 8, sala konferencyjna I piętro

Grupa I obejmująca Członków zamieszkałych lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie powiatu warszawskiego zachodniego, miasta Warszawy oraz na obszarze Polski, z wyłączeniem powiatu płońskiego i nowodworskiego.

 

Jednocześnie Zarząd informuje, że zgodnie z § 37 ust. 7 i ust. 9 Statutu Banku, Zebranie Grupy Członkowskiej jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków na Zebraniu.

Porządek obrad Zebrania Grupy Członkowskiej

  1. Otwarcie Zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
  4. Przedłożenie Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej
  5. Przedłożenie sprawozdania Zarządu z działalności za 2023 rok w tym informacji z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli i z wykonania wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
  6. Przedłożenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2023 rok.
  7. Rozpatrzenie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
  8. Dyskusja, zgłaszanie wniosków i opinii w w/w sprawach.
  9. Zakończenie.

Serdecznie zapraszamy

do wzięcia udziału w Zebraniu Grupy Członkowskiej!