Skip to main content

Promocja Piłka do siatkówki lub piłki nożnej do rachunku MBS-ROR Junior

20230724 baner promocja

Regulamin promocji
"Piłka do siatkówki lub piłki nożnej do rachunku MBS-ROR Junior"

Organizatorem promocji "Piłka do siatkówki lub piłki nożnej do rachunku MBS-ROR Junior" jest Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach, z siedzibą w Łomiankach, ul. Szpitalna 8, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w
Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000126714, NIP 525-000-62-07, Regon 000508566, zwany dalej "Organizatorem".


1. W promocji mogą uczestniczyć:
    a) przedstawiciele ustawowi małoletnich osób fizycznych w wieku od 6 do 13 lat nieposiadających w myśl obowiązujących przepisów prawa zdolności do czynności prawnych, działający w imieniu ww. osób fizycznych,
    b) małoletnie osoby fizyczne w wieku od 13 do 18 lat,
    zwane dalej „Klientami”.

2. Okres promocji trwa od 24.07.2023 r. do 31.10.2024 r. lub do wyczerpania zapasów piłek, o których mowa pkt 4 poniżej.

3. Aby wziąć udział w promocji, Klient w terminie określonym w punkcie 2, musi spełnić następujące warunki:
    a) otworzyć rachunek MBS-ROR Junior w Mazowieckim Banku Spółdzielczym w Łomiankach, tj. zawrzeć Umowę ramową o prowadzenie MBS-ROR Junior z Mazowieckim Bankiem Spółdzielczym w Łomiankach,
    b) złożyć oświadczenie o chęci skorzystania z promocji zawierając umowę wymienioną w lit. a) i potwierdz fakt zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu poprzez złożenie podpisu pod jego treścią,
    c) zasilić rachunek, o którym mowa w pkt a) powyżej, kwotą minimum 100 zł,
   d) w przypadku osób, o których mowa w pkt 1 b) powyżej posiadać zgodę przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w promocji i zawarcie Umowy ramowej o prowadzenie MBS-ROR Junior z Mazowieckim Bankiem Spółdzielczym w Łomiankach.

4. Po spełnieniu warunków określonych w punkcie 3, Klient otrzyma od Organizatora piłkę do siatkówki lub do piłki nożnej, wybieraną przez Klienta podczas otwarcia rachunku MBS-ROR Junior, o którym mowa w pkt 3 a) powyżej.

5. Liczba nagród w postaci piłek do siatkówki lub piłki nożnej jest ograniczona i przewidziana do wyczerpania zapasów nagród.

6. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani inny ekwiwalent.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w promocji oraz do wykluczenia uczestników, którzy naruszą postanowienia regulaminu lub podejmą próbę manipulacji promocją.

8. Wybór piłki do siatkówki lub piłki nożnej zależy od dostępności zapasów i może podlegać zmianom w zależności od aktualnej dostępności produktów.

9. Udział w promocji jest dobrowolny.

10. Jeden uczestnik promocji może otrzymać tylko jedną nagrodę, nawet jeżeli wielokrotnie spełniałby kryteria do jej otrzymania.

11. Regulamin promocji jest dostępny dla Klientów w oddziałach Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach oraz na stronie internetowej Organizatora.

12. Administratorem danych osobowych Klientów jest Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach z siedzibą przy ul. Szpitalnej 8, 05-092 Łomianki, wpisany przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIV
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000126714, NIP 5250006207, REGON 000508566, telefon: 22 768-60-00, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Organizator przetwarza niżej wymienione dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE w celach związanych z realizacją promocji. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia udziału w promocji. Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w umowie o prowadzenie rachunku MBS-ROR Junior.

13. Reklamacje związane z promocją mogą być złożone w następujący sposób:
    a) na piśmie listem na adres siedziby Organizatora lub w dowolnej placówce,
    b) ustnie w dowolnej placówce Organizatora,
    c) w postaci elektronicznej na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
    d) reklamacje powinny zawierać dopisek następującej treści: Promocja “"Piłka do siatkówki lub piłki nożnej do rachunku MBS-ROR Junior”

14. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień do dochodzenia roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego.

15. W pozostałych kwestiach, nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, w odniesieniu do umowy rachunku MBS-ROR Junior mają zastosowanie postanowienia Umowy ramowej o prowadzenie MBS-ROR Junior wraz z załącznikami oraz „Informacja o zasadach składania i rozpatrywania reklamacji oraz zgłoszeń o transakcjach nieautoryzowanych w Mazowieckim Banku Spółdzielczym w Łomiankach” dostępna pod adresem https://mbsbank.pl/o-banku/reklamacje-i-zgloszenia-banku/reklamacje-i-https://mbsbank.pl/o-banku/reklamacje-i-zgloszenia, a także powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.