19 czerwca 2020 r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach,  na którym podsumowano działalność Banku w minionym roku. Zebranie Przedstawicieli odbyło się przy 82 procentowej frekwencji.
Sprawozdanie z działalności Banku za ubiegły rok oraz Sprawozdanie finansowe Banku za rok 2019 przedstawiła Prezes Zarządu Pani Halina Choroś. W minionym roku suma bilansowa Banku wyniosła 556 350 mln zł, co oznacza dynamikę 108,5 % w stosunku do roku 2018. Bank wypracował zysk w wysokości 2.151 780,30 zł, który został w całości przekazany na fundusz zasobowy.

Ważnym punktem Zebrania było sprawozdanie Rady Nadzorczej, które przedstawił Przewodniczący Rady Pan Andrzej Radzikowski.

W dalszej części obrad uczestnicy zapoznali się ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz wynikami lustracji pełnej MBS BANK za okres 01.01.2015 – 31.12.2018.

W ramach przyjętego porządku obrad Zebranie Przedstawicieli jednogłośnie zatwierdziło  Sprawozdanie finansowe Banku za rok 2019 oraz udzieliło absolutorium wszystkim członkom Zarządu z wykonania obowiązków od 01 styczna do 31 grudnia 2019 roku.

Rada Nadzorcza i Zarząd Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach serdecznie dziękują Przedstawicielom za udział w Zebraniu, a wszystkim Udziałowcom oraz Klientom Banku, za zaufanie oraz wsparcie, bez którego osiągnięcie wyżej wymienionych wyników byłoby niemożliwe.

1

2

3

4

 

Sprawdź aktualne kursy walut

Zobacz kursy walut