Zgodnie z przepisami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 roku Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych jest systemem teleinformatycznym służącym przetwarzaniu informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek obowiązanych, wymienionych w Ustawie. Rejestr jest jawny, a informacje o beneficjentach rzeczywistych zgromadzone w Rejestrze udostępniane nieodpłatnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Zgodnie z Ustawą do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji są obowiązane:

 1. spółki jawne;
 2. spółki komandytowe;
 3. spółki komandytowo-akcyjne;
 4. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 5. proste spółki akcyjne (po wejściu w życie);
 6. spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623).

Do dnia 13 kwietnia 2020 roku podmioty obowiązane powinny dokonać zgłoszenia aktualnych danych o beneficjentach rzeczywistych.

Gdzie dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych dokonujemy za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Finansów.

Podręcznik dotyczący Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

GIIF opublikował na swoich stronach podręcznik dotyczący Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Polecamy do zapoznania się z przygotowanym materiałem https://www.gov.pl/web/finanse/do-pobrania

 

Beneficjent Rzeczywisty – kim jest?

Beneficjent Rzeczywisty to osoba fizyczna, która posiada co najmniej 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji danej spółki. Szczegółową definicję możemy znaleźć w ustawie, według której beneficjentem rzeczywistym spółki jest:

 • osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem spółki, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
 • osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad spółką przez posiadanie w stosunku do niej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), lub
 • osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w organach spółki w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w powyższych punktach oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
 • w przypadku trustów jest to założyciel, powiernik, nadzorca, beneficjent lub inna osoba sprawująca kontrolę nad trustem.

 

Kary

Zgodnie z nowymi przepisami, jeżeli informacje nie zostaną zgłoszone do Rejestru w terminie:

 • do 13 kwietnia 2020 r. – w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców przed 13 października 2019 r.;
 • lub 7 dni od wpisu danej spółki do rejestru przedsiębiorców – jeżeli wpis nastąpi 13 października 2019 r. lub później;

na spółkę prawa handlowego może zostać nałożona kara pieniężna w wysokości nawet do 1 mln zł.

 

Sprawdź aktualne kursy walut

Zobacz kursy walut