Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach informuje o możliwości złożenia od dnia 1 lipca wniosku o otrzymanie świadczenia wychowawczego (500+). Wniosek będzie można złożyć w systemie bankowości internetowej e-MBS.

Zmiany w programie Rodzina 500+

Od 1 lipca 2019 roku kryterium dochodowe przestaje obo­wiązywać i ze świadczenia skorzystać będą mogli wszyscy rodzice. 500 złotych miesięcznego wsparcia będzie przysługiwało zatem na wszystkie dzieci do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

 

Uproszczone procedury

Co ważne, od 1 lipca 2019 roku prawo do świadczenia wy­chowawczego nie będzie już także uzależnione od warunku ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przy­padku wniosków składanych przez rodziców samotnie wy­chowujących dziecko.

Uproszczone zostały też niektóre procedury – przyznanie świadczenia nie będzie wymagało wydawania i doręczania decyzji administracyjnej. Rodzic wnioskujący o wypłatę 500 złotych na dziecko otrzyma na wskazany we wniosku adres e-mail, informację o przyznaniu świadczenia. Jeśli nie podał adresu poczty elektronicznej, taką informację będzie mógł odebrać osobiście, ale nie będzie to obligatoryjne. Nawet nieodebranie informacji nie będzie miało żadnego wpływu na wypłatę przyznanego świadczenia wychowawczego.

 

Wniosek o 500+

Warunkiem otrzymania świadczenia wychowawczego (500+) jest złożenie wniosku o przyznanie świadcze­nia. Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać online od 1 lipca (poprzez kanał ban­kowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w urzędzie lub li­stownie pocztą).

Rodzice dzieci, na które do tej pory nie przysługiwało świad­czenie wychowawcze będą mieli trzy miesiące na złożenie wniosku. Jeśli złożą wniosek do końca września będą mieli zagwarantowane, że świadczenie zostanie im przyznane z wyrównaniem od 1 lipca.

Jeśli rodzic złoży wniosek po 30 września, świadczenie bę­dzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Trzy miesiące na złożenie wniosku będą mieli też rodzice nowonarodzonych dzieci (obecnie świadczenie wychowaw­cze przysługuje co do zasady od miesiąca złożenia wniosku). Jeśli dochowają terminów świadczenie otrzymają z wyrów­naniem od dnia narodzin dziecka. Uwaga: zmiana ta, doty­czy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 roku.

 

Wypłata 500+ na nowych zasadach

Wypłata świadczenia wychowawczego uzależniona jest od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek.

  • Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrówna­niem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 roku.
  • Złożenie wniosku we wrześniu 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 li­stopada 2019 roku.
  • Złożenie wniosku w październiku 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od paździer­nika, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 roku.
  • Złożenie wniosku w listopadzie 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 roku.
  • Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłaco­ne najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 roku.

Rodzice, którzy mają obecnie przy­znane do 30 września 2019 roku świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają od 1 lipca 2019 roku jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca zostanie im przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500 plus), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadcze­nia są już przyznane do końca wrze­śnia).

Nowelizacja ustawy wydłuża też – do 31 maja 2021 roku – pierwszy okres na jaki zostanie przyznane świadczenie wychowawcze na nowych zasadach. Oznacza to, że rodzice nie będą składać ponownie wniosków o świadczenie wy­chowawcze w 2020 roku.

 

 

Sprawdź aktualne kursy walut

Zobacz kursy walut