Zebranie Przedstawicieli w dniu 02.06.2022 r.

Zarząd Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach w oparciu o § 23 Statutu Banku zawiadamia o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli, które odbędzie się w dniu 02 czerwca 2022 r. o godz. 11:00 w MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel w Ożarowie Mazowieckim, 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 177.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w przypadku braku obecności Przedstawicieli na Zebraniu w liczbie wymaganej do podjęcia uchwał, drugi termin obrad wyznacza się w dniu 02 czerwca 2022 r.na godzinę 11:30. Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie będzie zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Przedstawicieli (§ 24 ust.3 Statutu Banku).

          1. Porządek obrad

          2. Regulamin obrad

          3. Regulamin wyboru i odwoływania Członków Rady Nadzorczej Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach na kadencję 2022–2026

 

W związku z zaplanowanymi wyborami Członków do Rady Nadzorczej, informujemy że zgodnie z obowiązującymi przepisami kandydat na członka Rady Nadzorczej podlega ocenie odpowiedniości. W związku z tym osoby zainteresowane kandydowaniem do Rady Nadzorczej Banku zobowiązane są wypełnić i złożyć do Komórki merytorycznej (Wydział Organizacyjno-Kadrowy, Łomianki, ul. Szpitalna 8, II piętro, pok. 201) do dnia 01.06.2022 r. lub do Komisji ds. Odpowiedniości w dniu Zebrania Przedstawicieli poniższe formularze:

  • Formularz pierwotnej oceny odpowiedniości kandydata na członka RN wraz załącznikami

           Ocena Pierwotna - Formularz oceny pierwotnej kandydata

           Ocena Pierwotna - załącznik PA - wykształcenie

           Ocena Pierwotna - załącznik PB - życiorys

           Ocena Pierwotna - załącznik PC - życiorys zawodowy

           Ocena Pierwotna - załącznik PD - kompetencje

           Ocena Pierwotna - załącznik PE - niekaralność

           Ocena Pierwotna - załącznik PF - rękojmia

           Ocena Pierwotna - załącznik PG - sytuacja finansowa i konflikt interesów

           Ocena Pierwotna - załącznik PH - niezależność osądu

           Ocena Pierwotna - załącznik PI - łączenie funkcji

           Ocena Pierwotna - załącznik PJ - poświęcanie czasu

           Ocena Pierwotna - załącznik PK - wymogi specyficzne

 

  • Formularz oceny odpowiedniości kandydata na członka Komitetu Audytu

           Komitet Audytu - Formularz oceny kandydata

 

Formularze dostępne są również na stronie www.knf.gov.pl