Skip to main content

Zebranie Przedstawicieli 2023

23 maja odbyło się tegoroczne Zebranie Przedstawicieli Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach. W Zebraniu udział wzięło 25 delegatów, zaproszeni goście: prof. dr. hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska – Wiceprezes Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, Dorota Sowińska-Kobelak – Wiceprezes Zarządu Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie, Marian Gola – Wiceprezes Zarządu Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, Robert Banach – Wiceprezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości, oraz przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych współpracujących z bankiem.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad sprawozdanie z podsumowania pracy Rady Nadzorczej za 2022 rok przedstawił Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Pan Andrzej Radzikowski, natomiast sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za rok ubiegły omówione zostało przez Prezes Zarządu Panią Halinę Choroś.

Zebranie Przedstawicieli zatwierdziło wszystkie Uchwały objęte porządkiem obrad Zebrania, w tym roczne sprawozdanie finansowe Banku oraz podział nadwyżki bilansowej za 2022 rok. Przedstawiciele Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach jednogłośnie udzielili absolutorium wszystkim członkom Zarządu Banku za 2022 rok.

Rada Nadzorcza i Zarząd Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach składają serdeczne podziękowania delegatom i gościom za udział w Zebraniu, a także wszystkim udziałowcom, pracownikom i klientom banku, za zaufanie oraz wsparcie, bez których sukcesy Banku nie były by możliwe.

Clipboard01

Clipboard02

Clipboard03

Clipboard4b

Clipboard4c

Clipboard5a

Clipboard07

Clipboard08

Clipboard09

Clipboard010

Clipboard011

Clipboard012

Clipboard050

Clipboard070

Clipboard090