Zebranie Przedstawicieli

27 maja 2021 r. w Centrali Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach odbyło się coroczne Zebranie Przedstawicieli , które zgodnie z §21 Statutu Banku dokonało:

  • zatwierdzenia sprawozdań: z działalności Banku, Rady Nadzorczej, oraz rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r;
  • udzielenia absolutorium członkom Zarządu za pracę w 2020 r.,
  • podjęcia uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej,
  • podjęcia uchwały zatwierdzającej Protokół Komisji ds. odpowiedniości z oceny indywidualnej wtórnej członków Rady Nadzorczej i oceny zbiorowej wtórnej Rady Nadzorczej Banku,
  • podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia Banku do Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F.Stefczyka i wybrania delegata na Zjazd Związku,
  • podjęcia Uchwał objętych Porządkiem Obrad

W minionym roku MBS BANK osiągnął sumę bilansową w wysokości 668 253 tys. zł., co oznacza dynamikę 120,1% w stosunku do roku 2019; wypracowany zysk wyniósł 2.133 tys. zł.

Rada Nadzorcza i Zarząd Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach serdecznie dziękują Przedstawicielom za udział w Zebraniu, a wszystkim Udziałowcom oraz Klientom Banku, za zaufanie oraz wsparcie, bez którego osiągnięcie wyżej wymienionych wyników byłoby niemożliwe.

Zebranie Przedstawicieli odbyło się z zachowaniem wszystkich środków ostrożności, ze względu na trwającą pandemię COVID-19.

2021.05.27 zp1

2021.05.27 zp2

2021.05.27 zp3

2021.05.27 zp4

2021.05.27 zp5

2021.05.27 zp6