Zebrania Grup Czlonkowskich

20220404 mbs

Zarząd Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach,
na podstawie § 37ust. 6 i 7 Statutu Banku
zwołuje Zebrania Grup Członkowskich

 

20 kwietnia 2022 roku, godz. 11:30 w pierwszym terminie, godz. 12:00 w drugim terminie
w siedzibie Urzędu Gminy Naruszewo, Naruszewo 19A, sala konferencyjna II piętro
Grupa III obejmująca Członków zamieszkałych lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie powiatu płońskiego.

21 kwietnia 2022 roku, godz. 15:30 w pierwszym terminie, godz. 16:00 w drugim terminie
w siedzibie Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach przy ul. Szpitalnej 8, sala konferencyjna I piętro
Grupa I obejmująca Członków zamieszkałych lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie powiatu warszawskiego zachodniego, miasta Warszawy oraz na obszarze Polski, z wyłączeniem powiatu płońskiego i nowodworskiego.

22 kwietnia 2022 roku, godz. 14:30 w pierwszym terminie, godz. 15:00 w drugim terminie
w siedzibie Urzędu Gminy w Czosnowie przy ul. Gminnej 6, sala konferencyjna I piętro
Grupa II obejmująca Członków zamieszkałych lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie powiatu nowodworskiego.

Porządek obrad Zebrania Grupy Członkowskiej

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
 4. Przyjęcie Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjno – Wyborczej.
 6. Zgłaszanie kandydatów na Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.
 7. Przedłożenie sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 rok w tym informacji z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli i z wykonania wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
 8. Przedłożenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2021 rok.
 9. Rozpatrzenie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
 10. Dyskusja, zgłaszanie wniosków i opinii w w/w sprawach.
 11. Wybór przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.
 12. Zakończenie Zebrania.

Serdecznie zapraszamy
do wzięcia udziału w Zebraniu Grupy Członkowskiej!