16 maja br. w centrali Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach odbyło się coroczne Zebranie Przedstawicieli Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach, na którym podsumowano wyniki Banku za 2018 rok.

W zebraniu uczestniczyli delegaci oraz zaproszeni goście.

Zebraniu przewodniczył Pan Piotr Bronikowski – członek Rady Nadzorczej Banku. Zebranym zaprezentowano sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności Zarządu w 2018 roku oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r.

W trakcie dyskusji nad przedstawionymi sprawozdaniami głos zabrali zaproszeni goście, w tym Prezes Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych Pani Krystyna Majerczyk Żabówka i Prezes Zarządu Banku BPS S.A. Pan Zdzisław Kupczyk, którzy złożyli wyrazy uznania dla Zarządu i Rady Nadzorczej Banku za osiągnięcie dobrych wyników finansowych oraz stabilne zarządzanie instytucją.

Zebranie podjęło szereg uchwał dotyczących działalności Banku, w szczególności w zakresie:

▪ zatwierdzenia sprawozdań Zarządu oraz Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r. oraz sprawozdania finansowego za rok 2018
▪ oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej
▪ udzielenia wszystkim członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku
▪ podziału nadwyżki bilansowej za 2018 r., przewidującego wypłatę dywidendy w wysokości 3,4%.

 

Przewodniczący Zebrania Pan Piotr Bronikowski w końcowym wystąpieniu podziękował - w imieniu własnym i pozostałych członków Rady Nadzorczej – za bardzo dobrą pracę Zarządowi i wszystkim pracowników Banku, dzięki którym Bank rozwija się stabilnie i bezpiecznie.

Rada Nadzorcza i Zarząd Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach składają serdeczne podziękowania Delegatom za udział w Zebraniu. Wszystkim udziałowcom oraz Klientom Banku dziękujemy za zaufanie i wsparcie, bez których osiągnięcie tak dobrych wyników Banku nie byłoby możliwe.

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

Sprawdź aktualne kursy walut

Zobacz kursy walut